Objectius

Mitjançant aquesta activitat es pretén que els alumnes

  • Milloren el coneixement de la ciutat de València (història, art, elements literaris i científics, centres d’interés social,…)
  • Aprenguen a desplaçar-se de manera autònoma per la ciutat mitjançant el transport públic, amb l’ajuda dels dispositius mòbils. [El curs passat participaren alumnes, d’entre 14 i 15 anys, que mai no havien estat a la ciutat de València. Gràcies a la preparació prèvia amb el professorat i les aplicacions que utilitzaren aconseguiren arribar pel seu compte i sense cap problema als llocs que els correspongué.]
  • Utilitzen els dispositius mòbils amb finalitats d’interés social i educatiu.

Al mateix temps, atenent que el DECRET 112/2007, de 20 de juliol (DOCV del 24/7/2007), d’acord amb l’Annex I del Reial Decret 1631/2006, de 29 de desembre (BOE de l’11/1/2007) determina que les competències bàsiques constitueixen un element bàsic en la formació dels estudiants, i especialment la seua formulació actual en Ordre ECD/65/2015, de 21 de gener, que descriu la relació entre competències, continguts i avaluació criteris de la primària, obligatòria ESO i educació secundària, aquesta activitat permet que els alumnes participants desenvolupen totes aquestes competències clau:

  • Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia.
  • Competència digital.
  • Aprendre a aprendre.
  • Habilitats socials i cíviques.
  • Sentit de la iniciativa i l’emprenedoria.
  • Sensibilització i expressions culturals.